Realisatie terpen nabij

Gepost door admin | 13 December 2012
De aanleg van nieuwe terpen in Nederland biedt niet alleen een oplossing voor wateroverlast nu en in de toekomst, het is ook slim omgaan met de toch al schaarse ruimte in Nederland. Én door de terpen te bouwen met baggerspecie zijn minder nieuwe depots nodig. Kortom drie uitdagingen, één oplossing!. Er zijn al diverse initiatieven om nieuwe terpen te realiseren. Met de uitgave van het boekwerk ‘Nieuwe terpen … van baggerspecie!’ draagt het waterinnovatieprogramma van Rijkswaterstaat (WINN) het concept nu over aan de markt. ‘Ik ben trots op wat we de afgelopen jaren samen met diverse marktpartijen, burgers en overheden hebben bereikt. Wat begon als een gek idee – het bouwen van terpen met baggerspecie – is nu een geaccepteerd fenomeen.
Door onder andere een zeer succesvolle ideeëncompetitie en praktijkonderzoek op een jonge terp in de Klompenwaard, geniet het concept volop bekendheid. Dat het concept kansrijk is, blijkt inmiddels ook uit de vele initiatieven die er zijn om nieuwe terpen te realiseren in o.a. de Gendtse Waard, Zeeland en op diverse plekken in de provincie Groningen.  Terpen staan ook als volwaardige optie in het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit. De kansen voor nieuwe terpen zijn daarmee ook juridisch gezien aanzienlijk verruimd’, aldus Alan Hoekstra, projectleider van WINN. Het boek Nieuwe terpen… van baggerspecie! bevat ook een CD-ROM met daarop de belangrijkste onderzoeksrapporten en andere interessante wetenswaardigheden.

Innovatie dijkinspectie

Gepost door admin | 13 December 2012
Rijkswaterstaat zoekt ondernemers die de inzet van nieuwe waarnemingstechnieken voor dijkinspectie mogelijk maken. Actuele en betrouwbare informatie over de toestand van de waterkeringen en dijken is nodig om schade aan dijken en daarmee calamiteiten te minimaliseren. Er is 1,1 miljoen euro beschikbaar voor duurzame en innovatieve voorstellen. Inzendingen moeten voor 1 maart 2007 binnen zijn. Het stijgen van de zeespiegel, grotere piekafvoer in de stroomgebieden van onze rivieren en extreme droogte vragen om een nieuwe aanpak in dijkinspectie. Rijkswaterstaat wil het gebruik bevorderen van nieuwe technieken en methoden die inzicht geven in de toestand van de waterkeringen (zoals dijken). Het gaat bijvoorbeeld om visuele inspecties, remote sensing technieken zoals laser-altimetrie, digitale luchtopnamen, en insitu metingen.
Ook verbeteringsvoorstellen voor het systematisch vastleggen van deze gegevens, het bewerken van deze gegevens en het interpreteren van deze gegevens kunnen worden ingediend. De pilot ‘Waarnemingstechnieken voor Inspectie van Waterkeringen’ is opgezet volgens de aanpak van het Nederlandse Small Business Innovation Research (SBIR) programma. Dit is een programma waarbij de overheid innovatief onderzoek op maatschappelijke thema’s aan het bedrijfsleven uitbesteedt. Het programma wil vooral kleine en middelgrote bedrijven uitdagen tot het doen van grensverleggend onderzoek. Nederland investeert de komende jaren fors om de voeten droog te houden. De aanpassingen om het watersysteem klaar te maken voor de veranderende omstandigheden zijn in volle gang. De overheid creëert waterbergingsgebieden, geeft meer ruimte aan de rivieren, en brengt waterkeringen en zeeweringen op hoogte en op sterkte. Maar om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen het water, zijn innovatieve oplossingen nodig. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat werkt hierbij samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden. Het WaterINNovatieprogramma van Rijkswaterstaat (WINN), dat initiatiefnemer is van de pilot, is een goed voorbeeld hiervan. WINN stimuleert de markt in het vinden van nieuwe technieken en methodes ter verbetering van het waterbeheer.

Praktijkondersteuners in waterschap GGZ

Gepost door admin | 13 December 2012

De taakomschrijving van de POH-GGZ is ontstaan aan de hand van visiedocumenten over de functie praktijkondersteuner ggz. Hoe dit in de praktijk gaat is nog niet heel tastbaar. Tot op heden zijn er alleen gegevens gemeten aan de hand van een enquête die is verspreid onder POH-GGZ ers. Hieruit is gebleken dat 75 praktijkondersteuners die in het begin van 2010 werkzaam waren hun eigen werkzaamheden globaal hebben ingeschat. De meest voorkomende activiteiten bleken verhelderen probleem, signaleren probleem en kortdurend behandelen. Daarentegen heeft een echte registratie van de werkzaamheden nog niet plaatsgevonden. Toch zijn deze gegevens wel degelijk gewenst om bij te houden. De functie POH GGZ is op een redelijk ruime manier omschreven. Inzicht in de positie van een praktijkondersteuner levert leermomenten op voor anderen en kan bijdragen aan een betere en specifiekere definitie van het beroep praktijkondersteuner huisartsenzorg – geestelijke gezondheidszorg. Met name voor studenten kan dit van belang zijn, op deze manier kan de opleiding eventueel gerichter vorm worden gegeven. Verder zal een specifiekere definitie van de functie POH GGZ ook van nut zijn voor huisartsen, wanneer deze overwegen om een praktijkondersteuner in dienst te nemen. Als laatste zal een betere invulling van het beroep praktijkondersteuner interessant zijn voor de overheid wanneer deze eerstelijns-ggz gestalte wil geven in de toekomst.

Werkgeverschap bij projecten

Gepost door admin | 15 November 2012

Allereerst is het handig om te weten wat het betekent om met een payroll bedrijf in zee te gaan. Payrolling houdt in dat een bedrijf de administratieve taken en juridische werkgeverszorgen uitbesteed aan een payroll bedrijf. Vervolgens zal het payrollbedrijf zorg dragen voor het overnemen van de werknemers. Als het ware wordt het werkgeverschap overgedragen aan het payrollbedrijf. Het payrollbedrijf is dan ook juridisch werkgever geworden en de werknemers staan hier ook op de loonlijst. Het bedrijf dat deze taken uitbesteed kan de werknemers blijven aansturen en begeleiden. Gebruik maken van payroll brengt dus verschillende voordelen met zich mee. Het payroll bedrijf draagt de zorg voor arbeidsrechtelijke risico’s, denk hierbij aan ziekte, en is daarnaast de helpdesk voor de werknemers en klanten van het desbetreffende bedrijf. Makkelijker gezegd; het bedrijf blijft de beschikking houden over de werknemers en kan deze op dezelfde manier blijven aansturen, begeleiden en coachen. De risico’s van het werkgeverschap liggen in handen van het bureau dat payrolling diensten verzorgt.

Administratie van loonhuishouding

Gepost door admin | 15 November 2012

Iedere ondernemer heeft wat anders voor ogen bij het starten van een eigen onderneming. Voor de een is het eigen baas zijn de belangrijkste drijfveer, een ander vindt het prettig om zelf de werkzaamheden te kunnen regelen. Weinig ondernemers zullen het dan ook vervelend en tijdrovend vinden om de eigen salarisadministratie te voeren. Daarom kan ervoor worden gekozen om deze uit te besteden. Hier komen wel verschillende voor- en nadelen bij kijken. Een voordeel van het uitbesteden van de salarisadministratie is dat er geen huidige kennis nodig is van de regelgeving met betrekking tot de personeelsadministratie. Dit wordt uitgevoerd door het administratiekantoor die hierin is gespecialiseerd. Het enige wat er van de ondernemer wordt verlangt is het bijhouden van de urenstaat en personeelsmutaties. Doordat de salarisadministratie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd administratiekantoor ligt de kwaliteit van de administratie hoger en wordt de kans op fouten minimaal. De taak van het administratiekantoor is namelijk het bijhouden en specialiseren van de kennis op huidig niveau. Een ander voordeel dat komt kijken wanneer je als ondernemer de salarisadministratie uitbesteed is dat vragen van werknemers worden beantwoord door het kantoor. Deze hebben de kennis die hiervoor benodigd is en kunnen dus op elk moment de werknemers van dienst zijn.

WINN brengt waterinnovatieopgaven Rijkswaterstaat in kaart

Gepost door admin | 15 November 2012
WINN wil de waterinnovatieopgaven van Rijkswaterstaat op de lange termijn (10-100 jaar) in kaart brengen. Wat moet Rijkswaterstaat nu doen om Nederland in de toekomst veilig, schoon en leefbaar te houden? Onlangs besprak WINN met het bestuur van Rijkswaterstaat de resultaten van een verkennend onderzoek naar maatschappelijke behoeften en ontwikkelingen, die van invloed zijn op de toekomst van het waterbeheer in Nederland. Zoals bijvoorbeeld het veranderende klimaat, de economische verschuivingen in de wereld en de individualisering van onze maatschappij.
Deze zomer vraagt WINN een aantal externe deskundigen in diverse maatschappelijke en wetenschappelijke sectoren naar hun mening, onder wie Paul Schnabel (Sociaal Cultureel Planbureau), Nout Wellink (De Nederlandsche Bank), Pier Vellinga (VU) en Jacqueline Cramer (SER). Welke maatschappelijke ontwikkelingen voorzien zij? Welke invloed hebben die ontwikkelingen op het waterbeheer? Welke grote innovatieopgaven volgen daaruit voor Rijkswaterstaat? Ondertussen bereidt WINN brainstormsessies met externe gezaghebbenden voor. Via deze website houden we u op de hoogte. Hieronder kunt u de WINN-tussenrapportage ‘Waterbewegingen- van kwetsbaar land naar duurzame delta’ downloaden. Voor meer informatie over het onderzoek of de brainstormsessies kunt u contact opnemen met Willem Bruggeman, themaleider Platform.

Succesvolle praktijkproeven

Gepost door admin | 15 November 2012
Op 8 september heeft INSIDE in de Diefdijk nabij Leerdam onder grote belangstelling uitvoeringsproeven van 2 innovatieve technieken gedaan. Het ging om de technieken ‘Expanding Columns’ en ‘Dijkvernageling’. Dit alles vond plaats in goede samenwerking met het waterschap Rivierenland. In de ochtend werd een informatieve bijeenkomst gehouden in Geldermalsen, waar onder aanmoediging van Ineke van der Hee (bestuursvoorzitter WINN & Hoofdingenieur-Directeur Rijksinstituut voor Kust en Zee) een inleiding op de demonstraties werd gehouden. Naast het opdoen van deze praktijkervaring in een dijk, gaan de consortia nu verder met de validatie van de technieken.
Voor ‘Expanding Columns’ zullen de aspecten met betrekking tot het werken van de expander in de ondergrond van de dijk onderzocht worden. Voor Dijkvernageling zullen o.a. aanvullende afschuifproeven in het laboratorium van GeoDelft uitvoerd worden. Precies een jaar na de succesvolle praktijkproef van de techniek ‘Mixed-in-Place’. Voor het consortium van de techniek Mixed-in-Place, die vorig jaar al in de praktijk is getest, wordt de septembermaand ook spannend. De CUR-commissie zal dan advies uitbrengen over de daadwerkelijke toepassing van Mixed-in-Place in de praktijk. De kans bestaat dat deze techniek in 2006 al toegepast gaat worden in 290m dijk bij de dijkversterkingsronde langs de Nederlek in de Krimpenerwaard.

Op 8 september heeft INSIDE in de Diefdijk nabij Leerdam onder grote belangstelling uitvoeringsproeven van 2 innovatieve technieken gedaan. Het ging om de technieken ‘Expanding Columns’ en ‘Dijkvernageling’. Dit alles vond plaats in goede samenwerking met het waterschap Rivierenland.
In de ochtend werd een informatieve bijeenkomst gehouden in Geldermalsen, waar onder aanmoediging van Ineke van der Hee (bestuursvoorzitter WINN & Hoofdingenieur-Directeur Rijksinstituut voor Kust en Zee) een inleiding op de demonstraties werd gehouden.
Naast het opdoen van deze praktijkervaring in een dijk, gaan de consortia nu verder met de validatie van de technieken. Voor ‘Expanding Columns’ zullen de aspecten met betrekking tot het werken van de expander in de ondergrond van de dijk onderzocht worden. Voor Dijkvernageling zullen o.a. aanvullende afschuifproeven in het laboratorium van GeoDelft uitvoerd worden. Precies een jaar na de succesvolle praktijkproef van de techniek ‘Mixed-in-Place’
Voor het consortium van de techniek Mixed-in-Place, die vorig jaar al in de praktijk is getest, wordt de septembermaand ook spannend. De CUR-commissie zal dan advies uitbrengen over de daadwerkelijke toepassing van Mixed-in-Place in de praktijk. De kans bestaat dat deze techniek in 2006 al toegepast gaat worden in 290m dijk bij de dijkversterkingsronde langs de Nederlek in de Krimpenerwaard.