Innovatie dijkinspectie

Rijkswaterstaat zoekt ondernemers die de inzet van nieuwe waarnemingstechnieken voor dijkinspectie mogelijk maken. Actuele en betrouwbare informatie over de toestand van de waterkeringen en dijken is nodig om schade aan dijken en daarmee calamiteiten te minimaliseren. Er is 1,1 miljoen euro beschikbaar voor duurzame en innovatieve voorstellen. Inzendingen moeten voor 1 maart 2007 binnen zijn. Het stijgen van de zeespiegel, grotere piekafvoer in de stroomgebieden van onze rivieren en extreme droogte vragen om een nieuwe aanpak in dijkinspectie. Rijkswaterstaat wil het gebruik bevorderen van nieuwe technieken en methoden die inzicht geven in de toestand van de waterkeringen (zoals dijken). Het gaat bijvoorbeeld om visuele inspecties, remote sensing technieken zoals laser-altimetrie, digitale luchtopnamen, en insitu metingen.
Ook verbeteringsvoorstellen voor het systematisch vastleggen van deze gegevens, het bewerken van deze gegevens en het interpreteren van deze gegevens kunnen worden ingediend. De pilot ‘Waarnemingstechnieken voor Inspectie van Waterkeringen’ is opgezet volgens de aanpak van het Nederlandse Small Business Innovation Research (SBIR) programma. Dit is een programma waarbij de overheid innovatief onderzoek op maatschappelijke thema’s aan het bedrijfsleven uitbesteedt. Het programma wil vooral kleine en middelgrote bedrijven uitdagen tot het doen van grensverleggend onderzoek. Nederland investeert de komende jaren fors om de voeten droog te houden. De aanpassingen om het watersysteem klaar te maken voor de veranderende omstandigheden zijn in volle gang. De overheid creëert waterbergingsgebieden, geeft meer ruimte aan de rivieren, en brengt waterkeringen en zeeweringen op hoogte en op sterkte. Maar om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen het water, zijn innovatieve oplossingen nodig. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat werkt hierbij samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden. Het WaterINNovatieprogramma van Rijkswaterstaat (WINN), dat initiatiefnemer is van de pilot, is een goed voorbeeld hiervan. WINN stimuleert de markt in het vinden van nieuwe technieken en methodes ter verbetering van het waterbeheer.

Leave a Reply